SPLOŠNI POGOJI UPORABE

spletnega mesta www.aalfadonosi.com

 

1. Uvodne določbe

Lastnik, skrbnik in upravljavec spletnega mesta www.aalfadonosi.com, je AALFA DONOSI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Ti splošni pogoji uporabe urejajo način uporabe spletnega mesta www.aalfadonosi.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Uporabnik je oseba, ki na kakršenkoli način dostopa do spletnega mesta. Uporabnik se mora pred uporabo spletnega mesta seznaniti s temi splošnimi pogoji uporabe. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da razume in sprejema splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik ne strinja s splošnimi pogoji, ne sme uporabljati spletnega mesta.

Ob prvem dostopu do spletnega mesta, mora uporabnik izrecno potrditi sprejemanje uporabe spletnega mesta.

Uporaba spletnega mesta je dovoljena le osebam starejšim od 18 let. Z uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste starejši od 18 let.

AALFA DONOSI d.o.o. ne zagotavlja, da je vsebina spletnega mesta sklada s prisilnimi predpisi vseh svetovnih jurisdikcij. AALFA DONOSI d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz ali bila povezana z dostopom do spletnega mesta in njegovih vsebin.

 

2. Investicijsko svetovanje in omejitev odgovornosti

Vsebine spletnega mesta ne predstavljajo kakršnegakoli pravnega, finančnega, davčnega, investicijskega ali drugega nasveta. Informacije, grafike, analize ali katerikoli drugi podatki na spletnem mestu ne smejo tvoriti podlage za odločitev za naložbo v alternativne investicijske sklade s katerimi upravlja AALFA DONOSI d.o.o. (v nadaljevanju: AIS).

Vsebine spletnega mesta ni moč razumeti kot ponudbe ali vabila k oddaji ponudbe za enote AIS. Spletno mesto služi podajanju osnovnih informacij o družbi AALFA DONOSI d.o.o. in ni namenjeno trženju enot AIS. Vsebin spletnega mesta ni mogoče razlagati kot nagovarjanja k vlaganju v AIS. Enote AIS je namreč dovoljeno tržiti izključno profesionalnim vlagateljem, skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov[1] in Zakonom o trgu finančnih instrumentov.[2] Izraz vlagatelj, uporabljen na spletnem mestu ali v teh splošnih pogojih uporabe, pomeni profesionalnega vlagatelja, razen kadar je izrecno določeno drugače.

AALFA DONOSI d.o.o. ali katerakoli oseba, ki je sodelovala pri oblikovanju tega spletnega mesta in pripravi njegovih vsebin, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila v zvezi z obstojem, dostopom, vsebino ali uporabo tega spletnega mesta. AALFA DONOSI d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz prekinitve dostopa ali motenja uporabe spletnega mesta zaradi tehničnih težav ali drugih ovir. Ravno tako AALFA DONOSI d.o.o. ne prevzema odgovornost za ravnanja, izvršena na podlagi informacij na tem spletnem mestu.

 

3. Avtorske pravice

Vse vsebine spletnega mesta, vključno z, a ne omejeno na, izumi, postopki, oznakami, metodami, kompozicijami, formulami, tehnikami, informacijami, podatki, grafikami, logotipi, grafi, videom, avdiom, izvorno kodo in programskim jezikom, so last AALFA DONOSI d.o.o. in so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovnimi in storitvenimi znamkami ter drugimi oblikami zaščite, predvidenimi s pravom intelektualne lastnine.

Vsebine spletnega mesta iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno kopirati, reproducirati, objavljati, spreminjati, prenašati, zbirati ali razpečevati na kakršenkoli način. Tako ravnanja utegne kršiti pravice iz prava intelektualne lastnine in lahko predstavlja podlago za civilno ali kazensko odgovornost. Z uporabo spletnega mesta nepogojno in v celoti pristajate na spoštovanje pravic prava intelektualne lastnine.

 

4. Uporaba spletnega mesta

Spletno mesto se uporablja tako kot je in takrat kot je. Vsebine spletnega mesta se lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenijo. Posledično se je uporabnik ob vsakokratni uporabi spletnega mesta dolžan seznaniti s splošnimi pogoji uporabe. AALFA DONOSI d.o.o. ne jamči niti za popolnost ali točnost vsebin na spletnem mestu, niti za neprekinjeno možnost dostopanja do spletnega mesta. Uporabnik spletno mesto uporablja v celoti na lastno odgovornost.

Ni vam dovoljeno:

  1. uporabljati spletnega mesta na način, ki bi ali bi lahko povzročil nastanek škode na spletnem mestu ali kako drugače vplival na njeno delovanje ali dostopnost;
  2. uporabljati spletnega mesta na nezakonit, nedovoljen, goljufiv ali škodljiv način ali v povezavi s takim načinom ter s kakršnimkoli škodljivim namenom ali ciljem;
  3. uporabljati spletnega mesta za kopiranje, shranjevanje, prenašanje, pošiljanje, uporabo ali razpečevanje kakršnegakoli materiala, ki vsebuje računalniški virus, trojanskega konja, črve ali drugo zlonamerno programsko opremo;
  4. izvajati kakršnegakoli sistematičnega ali avtomatiziranega zbiranja podatkov iz ali v povezavi s spletnim mestom, ne da bi poprej pridobili izrecno pisno soglasje AALFA DONOSI d.o.o.;
  5. dostopati ali kako drugače uporabljati spletno mesto z uporabo avtomatiziranih sredstev, razen za namene indeksiranja spletnih iskalnikov ali z izrecnim pisnim soglasjem AALFA DONOSI d.o.o.

Zagotoviti morate, da so podatki, ki jih posredujete AALFA DONOSI d.o.o preko spletnega mesta ali v povezavi s spletnim mestom resnični, točni, ažurni, popolni in natančni.

Uporaba spletnega mesta je dovoljena samo za lastne osebne ali poslovne namene in skladno s temi splošnimi pogoji uporabe.

AALFA DONOSI d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji omeji dostop do posameznih vsebin spletnega mesta.

 

5. Opozorilo uporabnikom

Spletno mesto je namenjeno izključno profesionalnim vlagateljem skladno s slovensko zakonodajo. Vse informacije o AIS so vsebovane izključno v pravilih upravljanja posameznega sklada ter v drugih dokumentih, povezanih z njegovim upravljanjem ter se lahko razlikujejo od informacij podanih na tem spletnem mestu.

Alternativni investicijski skladi predstavljajo visoko tvegane naložbe. Vrednost enot AIS se spreminja. Donosnost skladov v preteklosti ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Vrednost enote AIS lahko raste ali pada, zaradi česar so prihodnji donosi lahko višji ali nižji od preteklih. Vstopni in izstopni stroški ter davki, ki jih mora plačati vlagatelj, niso upoštevani v morebitnih izračunih, kar lahko vodi do nižje realne donosnosti. Donosnost naložbe je v celoti odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Obstoji verjetnost, da vlagatelj ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih vloži v AIS.

Uporabnik, ki je vlagatelj ali potencialni vlagatelj, naj se pred vsako odločitvijo o nakupu ali prodaji enot AIS posvetuje s svojim finančnim svetovalcem. Podatki o vrednosti enote premoženja posameznega AIS so objavljeni na spletnem mestu, a so na voljo le imetnikom enot AIS.

 

6. Varovanje osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov uporabnikov tega spletnega mesta je urejeno v Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika zasebnosti), objavljeni na tem spletnem mestu. Uporabnik spletnega mesta v celoti in nepogojno pristaja na politiko zasebnosti. Če se uporabnik ne strinja s politiko zasebnosti, ne sme uporabljati spletnega mesta.

 

7. Kršitve

V primeru kakršnikoli kršitev zakonodaje ali teh splošnih pogojev uporabe, sme AALFA DONOSI d.o.o. uporabiti vse posredovane podatke, vključno z IP naslovom, za namen preprečevanja morebitnih prihodnjih kršitev in za namen sanacije posledic kršitve. Uporabniku se lahko delno ali v celoti omeji dostop ali uporaba spletnega mesta.

 

8. Prehodne in končne določbe

Splošni pogoji uporabe se presojajo po slovenskem pravu. Vsi spori, ki izvirajo iz uporabe tega spletnega mesta, se rešujejo sporazumno. Kadar sporazumna rešitev spora ni mogoča, je pristojno sodišče v Ljubljani. Če se kasneje izkaže, da katerakoli določba teh splošnih pogojev uporabe ni veljavna, potem se taka določba ne uporabi, ostale določbe pa ostanejo v veljavi.

 

V Ljubljani, dne 20. 10. 2018

[1] Ur. l. RS, št. 32/15; ZUAIS.

[2] Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami in dopolnitvami; ZTFI.

sl_SISlovenian
en_USEnglish sl_SISlovenian